Njamoe

Akoe poenja katoep mata terboeka tiba2. Mimpikoe djadi boejar karenanja.

Koedapati seekor njamoe baroe sadja njelonong pergi, terbang entah kemana lagi. Sepertinja dia njamoe baroe sadja hinggap di lengan kanankoe lantas menjedot itoe poenja darah.

Akoe kesal akan keberadaan si njamoe sialan itoe. Tida sadja kerana ia telah bikin bentol lengankoe dan meninggalkan ia poenja dzat jang bikin gatal itoe, tetapi djoega kerana gara2 ialah gadis jang koeimpiken tiada pernah lagi bisa koetemoei kerana mimpikoe telah oesai.

Tiada pernah akoe menjalahken itoe njamoek dan anak bininja djikalo malem ini dia tida mengoesik tidoerkoe jang diselimoeti akan mimpi. Barangkali akoe hanja akan mengadoeh sedikit, sedikit sahaja, kerana lengankoe jang gatal diboeatnja.

Akan tetapi malam ini lain tjerita! Itoe njamoe memang sialan, berani-beraninja dia meroesak mimpi poenja orang!

Djadila ini malem akoe terbangoen. Koetengok itoe kipas angin telahpoen teroes berpoetar2 kentjang seperti merasa ia bagai kintjir angin di Holand sana.

Njamoe verdomme! Gara2 dia akoe sampai loepa sampai mana tadi akoe dengan si gadis itoe bertjakap2.

Akoe hanja ingat disitoe akoe doedoek sekadar minoem teh bersamanja. Loeas terhampar dihadapan kami keboen aneka boenga jang tjantik2 dan berwarna2.

Sambil sesekali menjeroepoet itoe teh hidjo si gadis jang ajoe roepanja itoe teroes sahadja menjoenggingken senjoem manisnja padakoe. Akoe hanja bisa tersipoe dan membisoe.

Adoeh itoe bohlam menjilaoeken sadja. Bikin kepalakoe makin pening dan makin miring.

Koeingat2 lagi mimpikoe baroesan jang diroesakkan njamoe kurangadjar itoe. Koeingat mata gadis itoe menatap langsoeng kematakoe sehingga kami bertemoe pandang mata dengan mata.

Koerasakan terdapatnja getaran2 aneh jang melingkoepi djiwakoe ketika itoe. Lantas tiba2 katoep matakoe terboeka dan boejarlah semoe perasaan2 itoe.

Memang itoe njamoe terkoetoek pembawa sial! Beloem selesai akoe mengoecapkan salam perpisahan kepada gadis itoe, eh soeda berani tidoerkoe ia bangoenkan.

Awas sadja nanti, koebeli esok sebotol ratjoen njamoe! Lenjaplah engkaoe wahai njamoe pembawa petaka, terbang bersama djiwakoe jang menenggak itoe ratjoen demi menemoei gadis dalam mimpi itoe.

9 pemikiran pada “Njamoe

Silakan berkomentar sesuka hati

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s